1. അഭ്യുദൃഷ്ടം

    1. നാ.
    2. (നക്ഷത്രത്തിൻറെ) ദൃശ്യത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക