1. അഭ്യുദ്ഗത

    1. വി.
    2. അഭിമുഖമായി ഉദ്ഗമിച്ച, എതിരേൽക്കാനായി എഴുന്നേറ്റ
    3. ഉദിച്ചുയർന്ന
    4. വ്യാപിച്ച, പരന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക