1. അഭ്യുദ്ധരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഉയർത്തുക, പൊക്കുക, പൊക്കിയെടുക്കുക, കോരിയെടുക്കുക (വെള്ളം പോലെ)
    3. വീണ്ടെടുക്കുക, കരകയറ്റുക, രക്ഷപ്പെടുത്തുക, പുരോഗതിയിലേക്കു നയിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക