1. അഭ്യുദ്ധാരണം

    1. നാ.
    2. അഭ്യുദ്ധരിക്കൽ, വീണ്ടെടുപ്പ്, രക്ഷപ്പെടുത്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക