1. അഭ്യുന്നതി

    1. നാ.
    2. ഉയർച്ച, ഐശ്വര്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക