1. അഭ്യുപപാദനം

    1. നാ.
    2. അഭ്യുപപത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക