1. അഭ്യുപസ്ഥിത

    1. വി.
    2. അനുഗമിക്കപ്പെട്ട, സഹായിക്കപ്പെട്ട
    3. വന്നുചേർന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക