1. അഭ്യുപാകൃത

    1. വി.
    2. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക