1. അഭ്യുപായം

    1. നാ.
    2. കാര്യസാധ്യത്തിനുള്ള വഴി, പരിഹാരമാർഗം
    3. കരാറ്, വാഗ്ദാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക