1. അഭ്യുപേത

    1. വി.
    2. നേരേ അടുത്തുവന്ന, നേരിട്ടുചെന്ന
    3. സമ്മതിച്ച, സ്വീകരിച്ച, അനുഭവിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക