1. അഭ്യുഷിത

    1. വി.
    2. കൂടെത്താമസിച്ച, കൂടെരാത്രികഴിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക