1. അഭ്യൂഹം

    1. നാ.
    2. അനുമാനം, നിഗമനം
    3. ആകാംക്ഷാപൂരണം
    4. ഗ്രഹിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക