1. അഭ്യർഥനീയ

    1. വി.
    2. അഭ്യർഥിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക