1. അഭ്യർഥന, -നം

    1. നാ.
    2. അപേക്ഷ, പ്രാർഥന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക