1. അഭ്യർഥിത

    1. വി.
    2. അഭ്യർഥിക്കപ്പെട്ട, കിഴിഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക