1. അഭ്യർധം

    1. നാ.
    2. അടുപ്പം, സാമീപ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക