1. അഭ്യർഹിത

    1. വി.
    2. ബഹുമാനിക്കത്തക്ക, മാന്യതയുള്ള
    3. ഉചിതമായ, യോഗ്യമായ, ചേർച്ചയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക