1. അഭ്യർഹൻ

    1. നാ.
    2. അർഹതയുള്ളവൻ, പൂജ്യൻ, ശ്രഷ്ഠൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക