1. അഭ്രകം

    1. -
    2. അഭ്രം എന്ന ധാതു, പാറകളിലും ഖനികളിലും നിന്ന് എടുക്കുന്നത്
    3. ചെറിയ മേഘം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക