1. അഭ്രങ്കഷം

    1. നാ.
    2. പർവതം
    3. വായു
    4. തേക്കുമരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക