1. അഭ്രനാഗം

    1. നാ.
    2. അഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങളിൽ ഒന്ന്
    3. ഐരാവതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക