1. അഭ്രപഥം

    1. നാ.
    2. ആകാശം, അന്തരീക്ഷം
    3. ബലൂൺ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക