1. അഭ്രപിശചകൻ

    1. നാ.
    2. രാഹു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക