1. അഭ്രപുഷ്പം

    1. നാ.
    2. ജലം
    3. (വർഷകാലത്തു പോക്കുന്നത്) വഞ്ഞി
    4. ആകാശകുസുമം, ഇല്ലാത്തവസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക