1. അഭ്രഭസ്മം

    1. നാ.
    2. അഭ്രം നീറ്റി എടുത്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക