1. അഭ്രമ

  1. വി.
  2. തെറ്റുവരുത്താത്ത, പതറാത്ത
 2. അഭിരാമ

  1. വി.
  2. സന്തോഷകരമായ, മനസ്സിനിണങ്ങിയ, മനോഹരമായ
 3. അഭ്രമു

  1. നാ.
  2. ഐരാവതത്തിൻറെ പിടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക