1. അഭ്രയം

  1. നാ.
  2. മിന്നൽ
 2. അഭ്രിയം

  1. നാ.
  2. മിന്നൽ
  3. മേഘസമൂഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക