1. അഭ്രരോഹം

    1. നാ.
    2. വൈഢൂര്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക