1. അഭ്രലിപ്തി

    1. നാ.
    2. അല്പം മേഘമുള്ള ആകാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക