1. അഭ്രവാടികം

    1. നാ.
    2. അമ്പഴമരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക