1. അഭ്രവാരണം

    1. നാ.
    2. അഭ്രമാതംഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക