1. അഭ്രാതൃവ്യ

    1. വി.
    2. ശത്രുക്കളില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക