1. അഭ്രാന്ത

  1. വി.
  2. ഭ്രമമില്ലാത്ത, പതറാത്ത
  3. ഭ്രാന്തില്ലാത്ത
  4. തെറ്റാത്ത
 2. അഭ്രാന്തി

  1. നാ.
  2. ഭ്രമമില്ലായ്ക
  3. ശാന്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക