1. അഭ്രിഖാതം

    1. നാ.
    2. ഉഴുതവയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക