1. അഭൗതിക

    1. വി.
    2. പഞ്ചഭൂതാത്മകമല്ലാത്ത
    3. ഭൗതികമല്ലാത്ത, ആധ്യാത്മികമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക