1. അഭർത്തൃക

    1. നാ.
    2. ഭർത്താവില്ലാത്തവൾ, വിധവ
    3. അവിവാഹിത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക