1. അമംഗലി, -മംഗലി

    1. നാ.
    2. മംഗല്യമില്ലാത്തവൾ, വിധവ ക്ഷ് സുമംഗലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക