1. അമംഗളം, -മംഗലം

    1. നാ.
    2. മംഗളമില്ലായ്മ, അശുഭം, ദൗർഭാഗ്യം
    3. ആവണക്ക്, വെളുത്താവണക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക