1. അമങ്ങുക

    1. ക്രി.
    2. അമർന്നുതാഴുക, പതുങ്ങുക, അടങ്ങുക, ഒതുങ്ങുക, ശമിക്കുക
    3. ഭാരത്തിൻറെ അടിയിൽ ഞെരിയുക, സമ്മർദംകൊണ്ടു ചുരുങ്ങുക, ഞെരുങ്ങുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക