1. അമട്ടുക

    1. ക്രി.
    2. ഭയപ്പെടുത്തുക, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, അലട്ടുക
    3. ഇളക്കുക, കുലുക്കുക, ഉലയ്ക്കുക
    4. അമർത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക