1. അമട്ട്

    1. നാ.
    2. ഭയപ്പെടുത്തൽ, വിരട്ട്, ഭീഷണി, ശകാരിക്കൽ
    3. ഉപായം, കൗശലം
    4. മറിക്കൽ, ഉലയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക