1. അമണ്ഡ

    1. വി.
    2. മണ്ഡനമില്ലാത്ത, അലങ്കാരം കൂടാത്ത
    3. പതയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക