1. അമതി1

  1. നാ.
  2. ദുർബുദ്ധി, ചതിയൻ
  3. അറിവില്ലായ്മ, അജ്ഞാനം
 2. അമതി2

  1. നാ.
  2. ചന്ദ്രൻ
  3. കാലം
  4. രൂപം, ശോഭ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക