1. അമത്സര

    1. വി.
    2. മത്സരബുദ്ധിയില്ലാത്ത, എതിർപ്പില്ലാത്ത
    3. അസൂയയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക