1. അമധുര

    1. വി.
    2. മധുരമല്ലാത്ത
    3. സ്വാദില്ലാത്ത, രുചിയില്ലാത്ത
    4. മധുരം ചേർക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക