1. അമനസ്ക

  1. വി.
  2. ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത
  3. സ്നേഹമില്ലാത്ത
  4. മനസ്സ് ഇല്ലാത്ത
  5. (ശിശുവിനെപ്പോലെ) ബുദ്ധിവികസിക്കാത്ത
  6. മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത
 2. അമാനുഷിക

  1. വി.
  2. അമാനുഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക