1. അമന്ദം

  1. അവ്യ.
  2. വേഗത്തിൽ
  3. തീവ്രമായി
 2. അമാന്തം1

  1. നാ.
  2. അമളി, കുഴപ്പം
  3. കാലവിളംബം, കാര്യം നടക്കാതെ ഇട്ടിഴയ്ക്കൽ
  4. ഉദാസീനത, മന്ദത
  5. വിരളത, ചുരുക്കം, കുറവ്
 3. അമാന്തം2

  1. നാ.
  2. അമയുടെ (കറുത്തവാവിൻറെ) അവസാനം
 4. ആമന്ദം

  1. അവ്യ.
  2. പതുക്കെപ്പതുക്കെ
 5. അമാനിതം

  1. നാ.
  2. മാനിക്കപ്പെടാത്തത്
  3. സൈന്യത്തിൽനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യസനം
  4. സൈന്യത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന അസംതൃപ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക