1. അമന്യു

    1. നാ.
    2. മന്യു (കോപം) ഇല്ലാത്തവൻ
    3. ഗർവമില്ലാത്തവൻ
    4. വ്യസനമില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക