1. അമയുക

  1. ക്രി.
  2. വസിക്കുക, കുടികൊള്ളുക
  3. ഞെരുങ്ങിനിൽക്കുക
  4. അടങ്ങുക, ശാന്തമാകുക
  5. കീഴ്പ്പെടുക, കീഴടങ്ങുക, അധികാരത്തിൽ പെടുക, അനുസരിക്കുക
  6. സ്വാധീനപ്പെടുക, കൈവശമാകുക
  7. ചേരുക, യോജിക്കുക, അനുരൂപമായിരിക്കുക
  8. തൃപ്തിപ്പെടുക, മതിയാകുക, വേണ്ടുവോളമുണ്ടായിരിക്കുക
  9. ആകുക, സംഭവിക്കുക, ഉണ്ടായിത്തീരുക, വന്നുചേരുക
  10. കഴിയുക, സാധ്യമാകുക
  11. അവസാനിക്കുക, തീരുക, ഒടുങ്ങുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക