1. അമരക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. അമരം പിടിക്കുന്നവൻ, കർണധാരൻ
    3. മാർഗദർശി, നേതാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക